AIHP vzwmaatschappelijke zetel: Jacobslaan 86 – 2980 Zoersel 0544.545.429 – KMO-p erkenningsnummer: DV.O215675

            Afspraken m.b.t. uw deelname en aanwezigheid:

 • De deelname aan één van onze opleidingen, trainingen, workshops, is steeds op basis van vrijwilligheid en op eigen verantwoordelijkheid.
 • U tracht steeds tijdig aanwezig te zijn; indien het u niet lukt (tijdig) aanwezig te zijn, stelt u alles in het werk om de vestigingsverantwoordelijke hiervan op de hoogte te brengen (GSM, SMS, e-mail…).
 • U bent op de hoogte dat u niet meer dan 1/5 (20%) van de opleidingsduur mag afwezig zijn om een attest, getuigschrift, Postgraduaat of diploma in ontvangst te kunnen nemen, of een overgang te bekomen naar een volgend jaar. Deelnemers die recht hebben op VOV moeten een afwezigheidsattest binnenbrengen.

            Afspraken m.b.t. de studie:

 • Betreffende de cursusinhoud bent u op de hoogte dat u akkoord gaat met de opleidingstaken, inherent verbonden aan de gevolgde opleiding zoals bv. (deze lijst is niet limitatief):
  • het memoriseren van cursusinhoud*
  • het naar voor brengen van studiesyntheses*
  • het voorbereiden en uitvoeren van taken, literatuurstudie, stage, scriptie*
  • het actief deelnemen aan de opleidingsweekends*
  • het actief deelnemen aan intervisies, supervisies en practica*

      * indien van toepassing op uw opleiding

 • U bent op de hoogte dat er, voor bepaalde opleidingen, aan literatuurstudie dient te worden gedaan; de aankoop van de verplichte literatuur valt buiten het cursusgeld.

            Afspraken m.b.t. de betalingen:

 • U bent op de hoogte van de betalingswijze van de opleiding; indien het inschrijvingsbedrag of voorschot nog niet op de A.I.H.P. vzw rekening staat bij aanvang van de opleiding, zal uitsluitend een rekeninguittreksel toegang tot de opleiding verschaffen.
 • Wanneer u zich, vanaf 4 weken voor de 1e lesdag, terugtrekt, dient het volledige cursusbedrag van de opleiding betaald te worden.
  • Indien u, om gegronde redenen, de opleiding vroegtijdig dient te beëindigen, kunt u de opleiding, het volgende of het daaropvolgende academiejaar, in hetzelfde opleidingscentrum kosteloos hervatten; onder geen beding worden cursusgelden terugbetaald; het lopende academiejaar wordt volledig betaald.
  • Het inschrijvingsbedrag wordt in geen geval terugbetaald, tenzij de opleiding wordt geannuleerd wegens een tekort aan inschrijvingen. In dit geval zal het reeds gestorte bedrag volledig worden terugbetaald.
  • Indien u aanspraak maakt op een KMO-p subsidie vraagt u aan uw vestigingsverantwoordelijke eerst een factuur. U heeft tot 14 kalenderdagen, na de opstart van de opleiding, de tijd om de KMO-p subsidie aan te vragen. Nadien is dit niet meer mogelijk.

Afspraken m.b.t. uw evaluatie:

 • U bent op de hoogte dat er, vóór een overgang naar een volgend academiejaar of voor het bekomen van een certificaat, Postgraduaat of diploma, een individuele evaluatie zal plaatsvinden; deze evaluatie kan onder volgende vormen plaatsvinden: schriftelijk, mondeling, meerkeuze vragen, scriptie + verdediging,…
 • U wordt niet enkel beoordeeld op het ‘examen’ maar tevens op uw ‘constructieve inbreng’ tijdens de opleidingsdagen.
 • U bent op de hoogte dat, ter bekoming van een certificaat, Postgraduaat of diploma, aan volgende criteria dient te worden voldaan:
 • de cursist was niet meer dan 1/5 (20%) afwezigheid
  • de cursist voldeed aan alle betalingen
  • de cursist voldeed aan alle opdrachten*
  • de cursist voldeed aan de stage, inclusief verslag*
  • de cursist voldeed aan de scriptie, inclusief verslag en poster*
  • de cursist voldeed aan de supervisies, intervisies en practica, inclusief verslag*
  • de cursist slaagt in de examens*

* indien van toepassing op uw opleiding

 • U bent op de hoogte dat er, voor bepaalde opleidingen*, een stage (of gesuperviseerde klinische praktijkvoering) dient te worden gelopen, alsook aan intervisie en supervisie dient te worden gedaan; de kosten, verbonden aan het supervisietraject, practicumtraject, stagebezoeken en -opvolging zijn exclusief het cursusgeld.

            * indien van toepassing op uw opleiding

      Afspraken m.b.t. de wettelijke erkenning:

 • Voor de opleiding psychotherapie: u bent op de hoogte van de evolutie betreffende de erkenning van de psychotherapie en de validiteit van de uitgereikte certificaten, Postgraduaat, diploma’s, attesten en getuigschriften.

      Andere:

 • U bent op de hoogte dat het beschikken over de toegang tot het internet en het beschikken over een emailadres noodzakelijk is om de opleiding vlot te kunnen volgen (betreffende opleidingsteksten, presentaties, berichtgeving, opzoekwerk, Dropbox…); het geregeld nakijken van je mailbox wordt tijdens de opleiding verwacht.
 • De A.I.H.P. vzw behoudt zich het recht om de samenstelling van de klasgroepen te wijzigen of klasgroepen samen te voegen.
 • De A.I.H.P. vzw werkt conform de GDPR regelgeving. Alles wat wordt gedeeld tijdens de opleiding/intervisie/supervisie/practica valt onder het gedeeld beroepsgeheim.
 • Voor het Postgraduaat in de Integratieve – Humanistische Psychotherapie dienen wij uw persoonsgegevens te delen met onze partner Howest.

Mvg,

Philippe Vrancken