EAP meeting Moskou d.d. 4-7/07/2013

Eurasian Congress for Psychotherapy (Moskou – Rusland) Psychotherapy without Borders: Past, Present and Future

EAP – European Association Psychotherapy – Board Meeting + Annual General Meeting (Philippe Vrancken)

Philippe werd, in functie van vice-president van de Association Belge de Psychothérapie-Belgische Vereniging voor Psychotherapie, uitgezonden naar de Annual General Meeting van de European Association Psychotherapy. De ABP-BVP is tevens de National Awarding Organisation en National Umbrella Organisation van de EAP in België. Deze AGM vond simultaan plaats met het eerste Eurasian Congres voor Psychotherapie.

04/07/2013: Aangenaam weerzien met onze Europese vrienden waaronder: Maria del Mar en Antonio (bio energetische psychotherapie school Spanje en Portugal); Catalin Zaharia (psychotherapie school Roemenië); Andrea (psychotherapie school Italië); Renée Oudijk (oud-voorzitter NAP); Marlot Rappard (NAP) en onze EAP vrienden uit Roemenië, Ierland, Oostenrijk en de UK.

05/07/2013: opening door prof. Viktor Makarov – Vice-President of the World Council for Psychotherapy en Alfred Pritz – President of the World Council for Psychotherapy en rector van de Sigmund Freud Universiteit van Wenen.

Alfred Pritz: Is psychotherapie een wetenschap of een practice? Het is geen logische discipline maar een experiëntiële discipline. Het is een wetenschappelijke discipline want we stellen in vraag wat we doen en we plaatsen ons handelen binnen een geargumenteerd werkkader. De kern van psychotherapie is echter hermeneutisch. Een recente Oostenrijkse sudie geeft aan dat, jaarlijks, 12% van de patiënten, van hun arts een voorschrift krijgen om in psychotherapie te gaan. Dat betekent 900000 personen, waarvan er 70000 worden gehospitaliseerd en 75000 hun therapie volledig krijgen terugbetaald.

prof. Viktor Makarov: Psychotherapie speelt zich af in het heden, het verleden en de toekomst van de patiënt. De bio-psycho-sociale benadering is een driehoekige benadering die zowel de lichamelijke, geestelijke en sociale componenten van de cliënt belicht. Dit alles wordt gekaderd binnen een belangrijke existentiële vraagstelling van de cliënt. We kunnen dus de driehoekige benadering vervangen door een vierkantige benadering, waarin spiritualiteit een bijkomende essentiële component dient te zijn. Makarov legt de nadruk op de rolsoepelheid van de cliënt om zich te kunnen aanpassen aan een snel wijzigende maatschappij en wereld.

Adrian Rhodes – President EAP: Adrian kondigt aan zich niet herverkiesbaar te stellen als President van de EAP. Adrian (40 jaar priester geweest) legt linken tussen religie en psychotherapie. Religie en Theologie waren een vorm van psychotherapie avant la lettre. Freudiaanse visie: In het onbewuste is het verleden steeds NU. Maar helpt het onze patiënten om aan een ‘archeologische’ zoektocht te beginnen om het ontstaan van het trauma op te sporen?Adrian vergelijkt de integratieve psychotherapie met deze waterspiraal in Sydney. Je hebt verschillende invalshoeken om naar het centrum (kern) te komen maar je hebt ze als het ware allemaal nodig om tot het centrum te komen, ook al liggen ze ver uit elkaar. Verder maakt hij ons attent op volgende uitspraak: Luister niet enkel naar de woorden van je patiënt maar naar de muziek achter de woorden.

Pavel Sidorov – director Institute of Mental Health – Rusland: Iedereen vecht voor het voortbestaan van de verschillen in psychotherapie om geen afbreuk te doen aan zijn eigen theorieën en methodologieën. Dit heeft geleid tot een anti-psychiatrische visie die echter, buiten het bekritiseren van bestaande stromingen, geen nieuwe invalshoek creëerde. Een synergetische methodologie is de enige wijze die de verschillende componenten in psychotherapie en de verschillende modaliteiten tot een multidisciplinaire aanpak kunnen leiden en een anti-stigmatiserend instrument kunnen vormen, leidend tot mentale gezondheid van de patiënt. De synergetische methodologie (vanuit het bio-psycho-socio-spiritueel model) is de enige wijze om een antwoord te bieden aan het mentaal-ecologisch-paradigma waar we heden mee te kampen hebben. Sidorov pleit voor systemisch onderzoek naar de outcome van psychotherapie via kwalitatieve en kwantitatieve metingen om mental medicine te onderscheiden als een volwaardige discipline ter promotie van de behandeling van psychische ziektebeelden.

Alexander Katkov – professor-psychotherapeut uit Kazakstan: Basic Integration Vector – De historische context van de ontwikkeling van de psychotherapie tot volwaardige professie, de moderne wetenschappelijke invalshoeken, de multidisciplinariteit vertrekkende vanuit een aantal ‘maternal” disciplines ( geneeskunde, pedagogie, psychologie,…), de interdisciplinariteit vanuit de verschillende psychotherapeutische modaliteiten; allen leidend tot de ontwikkeling van een coherente praktijk. De studie van deze verschillende vectoren, vanuit een filosofische, methodologische en technologische invalshoek bepalen de integratieve beweging van een moderne professionele psychotherapie.

06/07/2013: Catalin (Roemenië) Neurolinguïstisch therapeut: Interessant onderhoud gehad, bij het ontbijt, over communicatie als externalisering van onze innerlijke processen (en de beperkingen ervan cfr. Sachse). Catalin (NLP-psychotherapeut) maakt zijn PhD (doctoraat) rond alle factoren die werkzaam zijn in groeiprocessen. De AIP heeft er 5 (cfr. tekst constructief denken: geloof, durf, doorzettingsvermogen, constructieve zelfkritiek en genieten); Catalin zal er meer dan 40 beschrijven, alsook onderzoek verrichten om deze factoren kwantitatief in kaart te brengen bij cliënten.

Elena Cueca (Roemenië) Systemische en familietherapeute: Skills to strengthen the therapist-client relationship: Bepaling van de comfortzone, als belangrijk concept. Verschil tussen horizontale polyphonie (social network) en verticale polyphonie (inner voices) en de wijze waarop beide al dan niet congruent zijn binnen je eigen functioneren. Tracht te ontdekken van wie je inner voices zijn; je moeder, je vader, iemand anders en tracht te ontdekken en te visualiseren welke situatie met die bepaalde inner voice overeenkomt. (vb.: In groepsgesprekken neem je een afwachtende houding aan, je inner voice zegt je echter: je bent altijd zo verlegen, doe er iets aan! alsof het de stem van je moeder of leerkracht was). Vaak worden de inner voices niet ‘gehoord’ maar wanneer ze sterk genoeg zijn, zullen ze onze acties bepalen. Kauko Haarakangas (1997) en Jaakko Seikkula.

Inner voices kunnen worden beïnvloed door overdracht en tegenoverdracht en vice versa. Het is aan de therapeut om de inner voices van de patiënt te ‘beluisteren’ en op een toetsende wijze te expliciteren. Tracht als therapeut (en als cliënt) steeds attent te zijn voor- en een onderscheid te maken tussen je eigen voice en je inner voice. Vaak hebben we te maken met veel slapende inner voices die worden gewekt door een uitspraak of een bepaalde situatie.

Conversatie (Latijn: conversan) wijst op uitwisseling maar niet noodzakelijk in dialoog. Je kunt ideeën/meningen uitwisselen zonder in dialoog te gaan. In conversatie wordt niet noodzakelijk rekening gehouden met de ander. De impact van de inner voices is groot. In een dialoog wordt wel rekening gehouden met de ander. Rekening houdend met deze inner voices verbetert de dialoog met de cliënt. Het maakt ons bewust van onze eigen kwestbaarheden en het verbreedt ons begrip over de cliënt. De cliënt wordt, in psychotherapie, vaak voor het eerst ‘gehoord’, zijn/haar aanwezigheid en ‘zijn’ krijgt vaak voor het eerst betekenis voor iemand. Gebruik makend van het circulair interview (is interview out-of-the-box). Niet los van de context maar vanuit een gezonde nieuwsgierigheid die wordt overgedragen naar de cliënt waardoor ook hij nieuwsgierig begint te worden voor zichzelf, zijn omgeving en, de voor hem, betekenisvolle personen.

De workshop kwam zeer langzaam op gang (wegens de niet-simultaan-vertaling in het Russisch). Uiteindelijk toch enkele boeiende ideeën gekregen m.b.t. de attitude van de therapeut.

Board Meeting I:

verwelkoming van de associaties uit de Verenigde Staten en Latijns Amerika – LAFP (Latin American Federation of Psychotherapy – Brazilië, Panama, Argentina, Venzuela en Ecuador)

overzicht van het feit dat er in Europa 11 verschillende wetten (+ 1 in Zwitserland) m.b.t. psychotherapie bestaan; in 17 Europese landen is er nog geen legale status m.b.t. psychotherapie; stemming over de 5 amendementen m.b.t. de Core Competenties en de wijziging van de education levels in termen van de Europese opleidings – onderverdeling in niveaus waar niveau 6 Bachelor, niveau 7 Master, niveau 8 Dokter; cfr. Europees Kwalificatieraamwerk en Bachelor

NUOC – National Umbrella Organisations Committee (Belgische vertegenwoordiging door ABP-BVP: Philippe Vrancken vervangt Charles Sasse):

  • het verslag van NUOC-Wenen (15/02/2013) wordt goedgekeurd
  • Gianni Francesetti wordt gestemd als permanent lid binnen TAC; zijn dubbel mandaat (NUOC-EWOC-TAC) houdt voor sommige leden, significante restricties in; Gianni trekt zich terug aangezien deze discussie zich heeft gevormd na de stemming; Gianni vraagt meer duidelijkheid aan NUOC en vraagt zijn kandidatuur uit te stellen tot Cyprus; Gianni blijft benoemd voor TAC maar komt steeds info geven aan NUOC
  • Eugenius doet een oproep tot kandidaturen vanuit NUOC in het Membership Committee; de taakomschrijving is te onderscheiden in ECP Membership en Individual Membership (enkel therapeuten kunnen individueel lid worden van de EAP, niet de researchers); het Individual Membership kan online worden gestemd als er een voldoende uitgebreide ‘letter of recommendation’ is; Sigrid uit Noorwegen wordt meteen gestemd
  • bespreking van de brief van Marlot Rappard 13/05/2013: Marlot verantwoordt haar schrijven aangezien vorige NUOC vergadering teveel tijd werd gespendeerd aan individuele ‘land’verhalen (cfr. Cyprus) waardoor anderen met hun vragen of hun status quo in de kou bleven
  • Catalin Zaharia (Roemenië) wordt uitgenodigd om, de reeds bestaande, kleine werkgroep terug actief te maken m.b.t. het opmaken van een visie en strategievoorstel voor de EAP (als bevestiging van de professie van psychotherapeut t.g.o. de professie van psycholoog)
  • NUOC moet meer gericht en thematisch werken om constructieve feedback aan mekaar te kunnen geven (bv. verhoging aantal nationale ECP aanvragen, reacties ten aanzien van de opleidingen psychotherapie die men op universitair niveau wil brengen; educational levels; kan het ECP als overgangscriterium dienen indien men het niveau zou optrekken tot universitair niveau? kunnen anderen het beroep van psychotherapeut nog uitoefenen maar niet de titel dragen?); men zou per land de meest relevante topics of wijzigingen, op voorhand kunnen doorgeven. Ansis Stabingis (Letland) zal de uitnodigingen tot samenstelling van de agenda elektronisch versturen. NUOC leden hebben de individuele verantwoordelijkheid om hun nationale status en actualisatie in kaart te brengen en te communiceren naar de NUOC meetings. Eugenius (waarschijnlijk morgen verkozen tot nieuwe president van de EAP) neemt zich voor driemaal per jaar een elektronische nieuwsbrief te versturen naar alle ECP-houders en individuele leden (na elke EAP-meeting). Hij zal in de collectie van de artikels en de redactie ervan, worden bijgestaan door Celia en Sigrid.
  • Leuke quote van Courtenay Young deze avond bij het diner: A dream becomes a goal with a plan

Board Meeting II:

Alfred opent de vergadering met de klacht dat er geen respons is gekomen van de verschillende EWOC’s op uitnodiging tot coöperatie. Resultaten uit de Open Strategy and Vision Group zijn gelijklopend met de resultaten van de werkgroep European Training Standards Committee (zie hieronder).

ETSC (European Training Standards Committee):De Core Competencies zijn klaar ter stemming in de AGM, alsook de amendementen (sommige landen/EWOCS zijn fase twee al gestart of hebben fase twee al afgerond). Dit project loopt ten einde maar zal een dynamisch onderwerp (ter discussie) blijven. In de Board Meeting zal moeten worden beslist of het project naar fase 2 (Specific Competencies) wordt gebracht en dan naar fase 3 (Specialist Competencies) afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. Echter, als de psychotherapie-opleidingen onder een universitair stelsel zal vallen, zullen de Core Competencies (van fase 1) in grotere mate doorwegen dan de Specific Competencies (van fase 2) en de Specialist Competencies (van fase 3). ETSC (European Training Standards Committee) wil zich bezig houden met themata zoals: how to assess the Core Competencies by the EAPTI’s; how can an EAPTI link his academy to a university without losing their indipendency (proposals of Philippe Vrancken); what about direct psychotherapy education and the implications,… Op vraag van ETSC zal Philippe Vrancken zich kandidaat stellen als full member of ETSC.

Statutes Committee: Courtenay neemt ontslag als voorzitter van de Statutes Committee.

NUOC: geen punten te stemmen in de AGM

TAC: EAPTI stemming (4 academies deden een aanvraag; één werd niet weerhouden): geen punten te stemmen in de AGM

Marlot Rappard (NAP-Nederland) geeft haar volmacht tot stemrecht in de Annual General Meeting aan Philippe. België heeft 2 stemmen en Nederland 12.

EAP – Annual General Meeting – Moskou – Rusland 07/07/2013

Belangrijkste items gestemd: De werkgroep ETSC krijgt voor het project Core Competenties geen bijkomende financiering voor fase 2 en 3, ook de achterstallige kosten zullen niet worden uitbetaald, de Core Competenties worden goedgekeurd (buiten amendement 4); de fees worden verhoogd met 8 tot 12% (net iets meer dan de meerderheid stemde voor); de statuutswijzigingen worden goedgekeurd; Alfred Pritz zijn herverkiezing voor 2 jaar werd bevestigd door de AGM (werd reeds herkozen in Wenen maar dit moet procedureel); Alexander wordt herverkozen als treasurer; Adrian Rhodes treedt af als president, Eugenius wordt verkozen voor 2 jaar; Celia wordt verkozen tot vice-president; volgende AGM te Vilnius – Lithouwen – How art and science meet – 16 tot 18 oktober 2014 (er is geen zomermeeting wegens het wereldcongres psychotherapie in Zuid-Afrika); in Lithouwen zullen de vergaderingen niet lopen tijdens het congres maar erna.