Integratieve Kinder- en Jeugdpsychotherapie

Deze integratieve jaaropleiding beoogt een grondige praktische en theoretische vorming in het begeleiden van kinderen en jongeren.

In het werken met kinderen en jongeren is een goede, nauwe aansluiting met het kind en de jongere essentieel: kinderen hebben een andere taal: doe-taal, speel-taal, voel-taal en woordenloze-taal . Vanuit dit oogpunt worden een breed spectrum aan begeleidingsattitudes, methodieken en vaardigheden aangeleerd. Naast een grondige studie van levenslooppsychologische inzichten komen ook veel interventies en werkvormen aan bod om groei en verandering bij het kind/de jongere te stimuleren.

De cursisten worden intensief gevormd via een theoretisch kader en ervaringsgerichte lessen waarin methodieken en vaardigheden getraind worden. Daarnaast dienen de cursisten individuele opdrachten en intervisies te houden.

Binnen een stage-opdracht dienen cursisten aangeleerde methodieken te oefenen. Cursisten die het getuigschrift ‘ Bijzondere bekwaming in de kinder- en jeugdpsychotherapie’ wensen te behalen dienen een gesuperviseerde praktijkstage ( 25 à 30 uur) en supervisie (7 sessies) te doen. Daarnaast moeten ze ook een stageverslag en groeimap indienen.

De opleiding omvat 10 opleidingsdagen. Telkens zaterdagen van 09.00 tot 17.30 u.

De opleidingsdocenten zijn Philippe Vrancken, Ada Van Moorhem, Anouk Pierre en Isa Deschuyteneer. De opleidingsverantwoordelijke is Didier Vanhee

De opleiding omvat 5 modules:

  1. Theoretische module: Levenslooppsychologie · Ontwikkelingsstoornissen ( ADHD, ASS, DCD, dyspractie) · Hechting – verbondenheid
  2. Methodisch handelen: Begeleidingsplan – behandelingsplan opmaken · Therapeutisch proces
  3. Sociaal-emotioneel begeleiden: Rouw · Echtscheiding · Weerbaarheid · Zelfbeeld · Vertrouwensrelatie · Sociale vaardigheden · Seksualiteit / grensoverschrijdend gedrag · Gevoelens · KOPP
  4. Begeleidingstechnieken: Oudergesprekken · Speltechnieken · Relaxatietechnieken · Gesprekstechnieken · Tekeningen · Duplo
  5. Praktijk: 15 uur intervisie · 25 à 30 uur Stage · 7 uur supervisie (minstens 3 individueel bij stagementor) · 1 eindevaluatie bij stagementor: voorbereiding evaluatie stage + supervisie. Cursisten kiezen een mentor uit de docenten van de opleiding.

Evaluatie

Op het eind van het academiejaar is er een praktijkdeliberatie door de docenten. Hier wordt een praktijkrapport voor opgemaakt. Aan de hand van dit praktijkrapport krijgen de cursisten te horen of ze voor de opleiding geslaagd zijn of niet.

Er is geen tweede zittijd mogelijk. Cursisten dienen voor alle modules te slagen. Het eindcertificaat wordt verleend aan cursisten die 10 lesdagen aanwezig waren (max. 2 gewettigde afwezigheden worden toegelaten), praktijkstage gevolgd hebben, alle taken en een reflectieportfolio (persoonlijke reflectie en integratie) met goed gevolg hebben afgewerkt.

Cursisten moeten voor elk onderdeel slagen (beslissing door praktijkteam). Cursisten dienen op het eind van de opleiding op supervisie te komen voor hun evaluatie + uitslag van de opleiding.

Voor wie

Psychotherapeuten in het werkveld of in opleiding of geïnteresseerden. De cursus vereist geen specifieke vooropleiding.

Inschrijven

Wij besteden veel aandacht aan de werkelijke motivatie en interesse van de kandidaat-deelnemers en hadden u graag op voorhand ontmoet voor een kennismakingsgesprek bij verantwoordelijke:

  • Didier Vanhee
  • 0496/845471
  • vanheedidier@gmail.com

Platform Psychotherapie accreditatie CPD (Continuous Professional Development): 90 – www.platformpsychotherapie.be

Locatie

  • Frans De Potterstraat 23, 9840 De Pinte

Prijs

€ 1650,00 (KMO-p subsidie mogelijk)

Planning – Zaterdagen van 09.00 tot 17.30 u.

Les Datum Docent
1 16 oktober 2021
2 13 november 2021
3 11 december 2021
4 15 januari 2022
5 5 februari 2022
6 12 maart 2022
7 2 april 2022
8 7 mei 2022
9 4 juni 2022
10 18 juni 2022