Opleiding tot Integratief – Humanistisch Psychotherapeut

De AIHP vzw organiseert ondertussen al 40 jaar een professionele opleiding Psychotherapie. Deze is heden, geaccrediteerd door de belangrijkste ziekenfondsen (bv. Christelijke Mutualiteit, De Voorzorg, Onafhankelijk Ziekenfonds, Vlaams en Neutraal Ziekenfonds,… e.a.). 

Onze opleiding werd, in 2012, door de EAP (European Association Psychotherapy) geaccrediteerd waardoor gegradueerden, rechtstreeks het ECP (European Certificate Psychotherapy) kunnen verkrijgen.

Onze opleidingsmomenten bieden een goed evenwicht tussen theoretische overdracht, hoorcolleges, oefeningen en gesprekssimulaties. Gesprekstechnieken worden geoefend aan de hand beeldregistratie en video-interactie-training. De geregistreerde beelden gebruikt u in een intervisiegroep om de sterktes van de therapeut in opleiding en de leerpunten te deduceren.

De AIHP streeft naar de leermethodiek ‘flipped classroom‘ waar veel van de leerstof, op actieve wijze, thuis kan worden doorgenomen (alleen of met peers). Het organiseren van webinars (online seminars) hoort tot onze doelstellingen.

Onze opleiding tot Integratief – Humanistisch Psychotherapeut is conform de opleidingscriteria, gesteld door de meeste ziekenfondsen en door de Europese Associatie Psychotherapie. Een wetgeving aangaande de bescherming van de titel van Psychotherapeut en de erkenning van het beroep van Psychotherapeut, kunnen (zoals in elke opleidingscentrum psychotherapie in België) in de loop van het opleidingstraject leiden tot aanpassingen aan het curriculum of tot overgangsmaatregelen. Wij volgen deze gang van zaken nauwgezet op en berichten u voortdurend aangaande de beslissingen van de Federale Adviesraad.

Zowel de AIHP vzw als de, door de FOD Economie erkende beroepsfederatie BNVIP vzw, zijn op politiek-strategische wijze gepositioneerd op alle niveaus.

Voor onze opleiding tot Integratief – Humanistisch Psychotherapeut kunt u kiezen uit drie vestigingsplaatsen:

  • Antwerpen: Zoersel
  • Oost-Vlaanderen: Gent
  • West-Vlaanderen: Koekelare

Elke vestigingsplaats hanteert hetzelfde curriculum, nl. 99 contacturen per academiejaar.

OPLEIDINGSDATA ACADEMIEJAAR 2020-2021

VESTIGING ANTWERPEN philippe.vrancken@telenet.be

VESTIGING OOST-VLAANDEREN tanjabuyst@gmail.com

VESTIGING WEST-VLAANDEREN vanheedidier@gmail.com

Kostprijs – Vraag voor Informatie – Vraag naar Intakegesprek